Aktualizace obsahu

You are here

Informace o zajímavých obsahových přírůstcích.

Czech

Středověký sborník Oblastního muzea a galerie v Mostě

Z fondů Oblastního muzea a galerie v Mostě byl digitalizován středověký sborník rakouského původu, jehož části byly opsány v letech 1419 a 1420, jako místo dokončení je u jedné uveden Bruck an der Mur ve Štýrsku. Autory jednotlivých opsaných teologických textů byli Honorius Augustodunensis, papež Řehoř I., Isidor ze Sevilly, Augustin z Ancony a Richard od Sv. Viktora.

Czech

Novověké rukopisy Strahovské knihovny

Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovská knihovna v roce 2022 zpřístupnila dalších 29 novověkých rukopisů ze signaturních oddělení DA IV a DA V. Nejstarším z nich je soubor kázání strahovského opata a doksanského probošta Ondřeje Wernera z druhé poloviny 16. století v kodexu DA IV 53. Po obsahové stránce digitalizované rukopisy obsahují dvě rozsáhlé skupiny textů. První tvoří meditativní spisy, sbírky modliteb a další díla vztahující se k osobní zbožnosti (signatura DA IV), mezi nimiž jsou zastoupeny např. texty jezuity Mikuláše Lenczyckého (DA IV 56 a DA IV 60). Rukopis DA IV 54 je doplněn řadou vlepených nebo vložených rytin. Druhou rozsáhlou skupinu představují opisy přednášek, a to jak z pražského arcibiskupského semináře, tak z pražské univerzity (velká část zpřístupněných rukopisů signatury DA V); některé opisy ale pocházejí i ze studií v zahraničí (DA V 6). Mezi písaři jednotlivých studijních kodexů byli i pozdější opati strahovského kláštera Vincenc Makarius Frank a František Michael Daller.

Czech

Rukopisy Regionálního muzea v Mikulově

Regionální muzeum v Mikulově v roce 2022 digitalizovalo sedm rukopisů. Nejstarší z nich pochází z přelomu 14./15. století a obsahuje kázání a teologické texty (MIK 6389). Další dva středověké kodexy vznikly asi v 70. letech 15. století. V prvním je zapsán neúplný výklad Waltera Burleyho k Aristotelově Fyzice (MIK 6378), v druhém první část Teologické sumy Tomáše Akvinského a další, zejména právní texty (MIK 6372). Novověké rukopisy obsahují knihovní katalogy k mikulovským sbírkám, neúplné kvestie k Aristotelovým knihám přírodní filosofie a španělsky psané rozmluvy o lidské přirozenosti složené Joachimem de Vincis pro Maximiliána z Dietrichsteina.

Czech

Středověké rukopisy Národní knihovny České republiky

Naprostá většina nově digitalizovaných rukopisů Národní knihovny ČR pochází z českých zemí z období středověku. Z obsahového hlediska jde o pestrý soubor, v němž jsou ve větší míře zastoupeny gramatické texty a učebnice a jejich soubory (V.H.1, V.H.8, V.H.10, V.H.15, V.H.21, V.H.24, V.H.28, V.H.32) a filosofické texty a komentáře užívané při výuce na artistické fakultě pražské univerzity, a to jak v období před husitskými válkami, tak při větším obnovení její činnosti v době kolem poloviny 15. století (V.H.5, V.H.9, V.H.14, V.H.18, V.H.22, V.H.30). Další rukopisy obsahují např. díla církevního práva (sbírka dekretálů Liber Extra v V.H.34, Summa de casibus conscientiae zvaná Summa Pisana v VI.A.13b), biblické výklady (část Postilly litteralis Mikuláše z Lyry v VI.A.1, výklad Lukášova evangelia v VI.A.16, komentář Jana z Walesu ke Zjevení sv. Jana v VI.B.18) nebo soubory patristických homilií (VI.A.3, VI.B.8) a vrcholně středověkých kázání (VI.A.8 mj. s texty Matouše z Krakova, VI.A.20 Bertolda Řezenského, VI.B.1 Jakuba z Voragine, VI.C.8 Konráda z Brundelsheimu a další).

Czech

Rukopisy a tisky Slovanské knihovny

Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna zpřístupnila ze svých fondů v roce 2021 šest rukopisů a tisků z doby od 17. do 19. století. Tisky zastupuje vydání Kyjevo-pečerského pateriku - sbírky textů o mniších Kyjevsko-pečerské lavry - z roku 1661. Rukopisy obsahují texty chorvatské (hru Akile/Achilles chorvatského dramatika Junije Palmotiće a báseň Petra Kanaveloviće napsanou u příležitosti mise dubrovnického velvyslance do Cařihradu) a církevně slovanské (sborník různých děl A 2 a dále texty liturgické a paraliturgické).

Czech

Novověké rukopisy Českého farmaceutického muzea

České farmaceutické muzeum v Kuksu (středisko v rámci Univerzity Karlovy - Farmaceutické fakulty v Hradci Králové) zpřístupnilo ze svých sbírek v roce 2021 dva rukopisy z konce 17. století. Starší z nich obsahuje záznamy rajhradských klášterních lékárníků z let 1676-1685 (sign. HK-SR-4), druhým je receptář Georga Philippa Partha, pocházející z území dnešního Německa a založený nejspíše v roce 1697 (HK-SR-3).

Czech

Dokumenty Národní lékařské knihovny

Národní lékařská knihovna Praha ze svých fondů v roce 2021 zpřístupnila tři dokumenty, jeden rukopis a dva tisky. Rukopis (sign. T 468) byl opsán v roce 1819 a obsahuje soubor rad a receptů k léčení konkrétních nemocí, k pouštění žilou, o účincích jednotlivých medicínských přípravků apod. Sborník Scriptorum Latinorum de aneurysmatibus collectio (T 139), který uspořádal Thomas Lauth, byl vytištěn ve Štrasburku v roce 1785, Dissertatio inauguralis medica sistens tentamen historiae medicinae Františka Sazymy (D 312) pochází z roku 1814 z pražské tiskárny Františka Jeřábka.

Czech

Řecký rukopis z Vědecké knihovny v Olomouci

Vědecká knihovna v Olomouci v roce 2021 zdigitalizovala řecký rukopis z druhé poloviny 15. století, nejspíše italského původu (sign. M I 79). Kodex obsahuje Hésiodova díla Opera et dies a Theogonia s komentáři, Pseudo-Hésiodovo Scutum Herculis a další kratší texty.

Czech

Bzenecký kancionál Vlastivědného muzea v Olomouci

Ze sbírkové knihovny Vlastivědného muzea v Olomouci byl zpřístupněn kancionál, označovaný podle místa svého užívání jako Bzenecký (sign. K-24087). Většina tohoto kodexu byla napsána v druhé polovině 17. století, snad v 60. letech, na prázdné strany byly ale doplňovány další písně i v 18. století a rukopis obsahuje také občasné záznamy o dobových událostech. Rozdělení rukopisu odpovídá dalším kancionálům: nejprve jsou zapsány ranní písně, dále zpěvy k pohyblivým svátkům církevního roku, nedělní, sváteční a k dalším příležitostem, ke commune sanctorum, svátkům světců a Panně Marii a na závěr písně večerní.

Czech

Staré tisky Národní technické knihovny

Národní technická knihovna v roce 2021 zpřístupnila ze svých fondů 11 starých tisků a jejich konvolutů. Nejstarším z nich je sign. A 19, která obsahuje dvě norimberská vydání z let 1538 a 1540 - Unterweisung der Messung mit dem Zirkel und Richtscheit Albrechta Dürera a Von der Kunst Perspectiva Jeana Pèlerina. Další tisky pocházejí z období od 16. do 18. století z území Čech, Rakouska, Nizozemí, Švýcarska a Německa a týkají se zejména architektury a mořeplavby.

Czech

Pages