Aktualizace obsahu

You are here

Informace o zajímavých obsahových přírůstcích.

Czech

Novověké kodexy Strahovské knihovny

Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovská knihovna pokračovala v digitalizaci skupinou 18 novověkých rukopisů ze signaturního oddělení DB II. Většina těchto svazků je českého původu z období od první poloviny 16. do začátku 19. století. Po obsahové stránce tvoří největší část právní texty a sborníky (DB II 9, DB II 10, DB II 11, DB II 13, DB II 15, DB II 16), s nimiž souvisí také český překlad Institutiones císaře Justiniána opsaný v roce 1562 (DB II 14). Významnou památkou české literatury počátku 17. století je Město duchovní jménem Rozkoš duše Václava Porcia Vodňanského (DB II 4). Dále jsou v digitalizovaných rukopisech zastoupeny např. zápisky z pražské univerzity, konkrétně z přednášek Bernarda Bolzana (DB II 19, DB II 20), modlitební knížky (DB II 22, DB II 23) nebo česká kázání (DB II 5, DB II 7).

Czech

Dokumenty Národní technické knihovny

Národní technická knihovna v Praze ze svých sbírek v roce 2024 zpřístupnila jeden rukopis a devět tisků. Rukopis (sign. C 1178 system number: 615616) vznikl asi na konci 17. nebo začátku 18. století a obsahuje kolekci alchymických receptů. Tisky pocházejí z období od roku 1645 do začátku 19. století, nejstarší (sign. F 11 system number: 606794) byl vytištěn v Paříži, ostatní v Německu. Jejich výrazná většina se věnuje vojenství a pevnostní architektuře.

Czech

Středověké rukopisy Muzea Brněnska

Muzeum Brněnska v roce 2024 digitalizovalo další čtyři středověké rukopisy z knihovny benediktinského opatství v Rajhradě. Časově i obsahově jde o homogenní celek - všechny kodexy pocházejí z první poloviny 15. století a obsahují převážně kazatelské sbírky, k nimž jsou připojeny i jiné kratší texty (např. v R 368 traktát proti přijímání pod obojí). V některých rukopisech jsou zapsány i české a německé glosy.

Czech

Rukopisy Severočeského muzea v Liberci

Ze sbírek Severočeského muzea v Liberci byly v roce 2024 zpřístupněny dva rukopisy. Starším je teologický spis Johanna Chrysostoma Kretschmera (inv. č. ST 2406) z let 1667-1669, mladším kronika obce Jítrava (inv. č. ST 2405), kterou zpracoval v letech 1894-1900 tamní kameník Michael Linke a obsahuje kromě krátkého historického úvodu zejména zprávy o současných nebo nedávno minulých událostech 19. století.

Czech

Novověké rukopisy Oblastního muzea a galerie v Mostě

Oblastní muzeum a galerie v Mostě v roce 2024 digitalizovalo pět novověkých rukopisů. Nejstarším z nich je zápis z přednášek, které na pražské univerzitě v letech 1702-1703 konal Gottfried Hänel (sign. 9/Ruk), dále jde o graduál opsaný v roce 1767 pro potřeby děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě (205/Ruk), sborník různých dokumentů k historii minoritského kláštera v Mostě v průběhu 18. století (29/Ruk) a dvojici modlitebních knížek.

Czech

Novověké rukopisy Muzea a galerie v Prostějově

Z fondů Muzea a galerie v Prostějově byly v roce 2024 digitalizovány tři rukopisy. Nejstarším z nich je cechovní kniha rybářského cechu v Krnově (sign. 1651) založená kolem roku 1618, která byla nesoustavně vedena až do roku 1853. Kodex sign. 1652 obsahuje opisy záznamů z rozhodování většího senátu apelačního soudu v roce 1689 pořízené pro Ignáce Karla hraběte ze Šternberka. Rozsahem nejmenší je hra pro loutkové divadlo z roku 1787 (sign. Br 101), jejímž autorem byl Josef Jan Šarapatka, hudební skladatel působící v Žamberku.

Czech

Hebrejská bible z Knihovny Latinské školy v Jáchymově

Ze sbírek Knihovny Latinské školy v Jáchymově byl zpřístupněn její nejstarší rukopis, hebrejská bible snad z roku 1384 (sign. LC 202) obsahující větší část knih Starého zákona. Písařem kaligraficky provedeného rukopisu byl Eliezer ben Jicchak. Kodex původem snad z jižního Německa koupil někdy v letech 1546-1547 rektor latinské školy a jáchymovský farář Johann Mathesius a poté jej daroval knihovně místní školy.

Czech

Modlitební knížka Muzea Českého ráje v Turnově

Ze sbírek Muzea Českého ráje v Turnově byla v roce 2024 zpřístupněna modlitební knížka z 18. století (sign. R 106). Jazykově český rukopis obsahuje kromě obvyklých modliteb ke mši, zpovědi a přijímání i rozsáhlou část věnovanou světcům a na začátku je doplněn rytinou P. Marie Svatohorské.

Czech

Středověké rukopisy Muzea Brněnska

Muzeum Brněnska v roce 2023 digitalizovalo další tři středověké rukopisy z fondu knihovny Benediktinského opatství Rajhrad. Ve dvou svazcích (R 352 a R 354) jsou zapsány části bible s doprovodnými texty. Většinu obsahu kodexu R 383 tvoří díla věnovaná mariánské úctě - De laudibus virginis Mariae Augustina z Ancony a Laus Mariae Konráda z Heimburgu, kromě toho rukopis obsahuje spisy dalších autorů druhé poloviny 14. století, Matouše z Krakova a Jindřicha z Langensteinu, kázání a další texty.

Czech

Kancionál Jana Pinkavy z Vlastivědného muzea v Olomouci

Vlastivědné muzeum v Olomouci zpřístupnilo v roce 2023 kancionál označovaný podle svého písaře jako Kancionál Jana Pinkavy (sign. K-24071). Rukopis vznikl v letech 1732-1735 a obsahuje písně k církevním svátkům celého roku a zpěvy k některým dalším příležitostem. Je zdoben velkým množstvím perokresebných iniciál, které jsou v rozsáhlých pasážích kodexu kolorované a jsou doprovázeny i florálními nebo zoomorfními prvky.

Czech

Pages